рус | bul
Посольство Республики Болгария в Республике Беларусь
Митнически режим  
Митнически режим

1.Регистрация

Не се изисква специална регистрация освен митническа регистрация на стопанския субект и получаване на регистрационен митнически номер (еднократно).

2.Специфика на митническите тарифи

Законодателната база, регулираща импорта в Беларус съставят Митнически кодекс на Беларус на Беларус и Закона «За митническата тарифа» (с всички изменения и допълнения).
Ставките на вносните мита се определят в съответствие с «Стокова номенклатура на външно-икономическата дейност» - Тарифен код. Митническият кодекс на Беларус определяя митническата политика на страната, и митническите режими за стоките, пресичащи митническата территория а Беларус, декларирани в съответния митничсеки режим.
Митническата рарифа се състои от две части –вносни мита  и износни мита. Вносната митническа тарифа се състои от три нива. В момента действащите вносни мита се определят от Постановление на МС от 2002г «За определяне на ставките на вносните мита в Беларус». В Беларус се прилагат следните видове мита: адвалорни-изчислявани в проценти от стойността на стоките, специфични-изчислявани в определен размер за единица измерение на стоките и комбинирани-съчетаващи и двата вида. Всички вносни мита се изчисляват на базата на митническата стойност при условия на доставка CIF.
Действащите в момента ставки на износните мита в Беларус се опрделят на основание на Постаневление на МС от 2002 година «За определяне ставките на износните мита». Износни мита са определении основно за стоки от суровинен характер, изнасяни за държави извън Митническия съюз. По отношение на вносните мита трябва да се има предвид следното:
• стоки, произхождащи от страни от ОНД са освободени от мита (с изключение на бялата захар, произхождаща от страни извън Митническия съюз, на базата на подписано многостранно съглашение за свободна търговия ;
• стоки, внасяни на митническата территория на Беларус, произлизащи от страни, в търговско-икономическите отношения с които се прилага принципа на най-облагодетелствена нация се облагат с мита, определении в постановлението на СМ от 28 юни 2002.;
• стоки, произхождащи от страни, с които Беларус не прилага НОН или стоки с неопределен произход се облагат с мита-увеличени два пъти.
• Съществуват законодателни възможности за определяне на временни (сезонни) мита за срок от 6 месеца.
• С цел защита на икономическите интереси на страната, в Беларус се прилагат специални мита, антидъмпингови мита, компенсационни мита. Тези мерки обикновено се предшестват от разследване.

3. Тарифни квоти и тарифни изключения.

Законодателството допуска прилагането на тарифни квоти.
От вносни мита се освобождават:
• стоки, които се внасят от чуждестранен инвеститор за формиране на уставния капитал на създавано предприятие;
• стоки, с производственно предназначении, които се внасят от юридически лица по договори, плащането по които се извършват за сметка на чуждестранни кредити под държавна гаранция на правителството на Беларус;
• беларуски рубли, чуждестранна валута и цени книжа;
• транспортните средства, пресичащи митническата граница за извършване на международен транспорт на стоки, багаж на пътниците и саммите пътници, както и съпътстващото оборудване, принадлежности, резервни части и гориво, необходими за нормалната им работа;
• стоки, превозвани от физически лица в допустимите размери за обем и стойност;
• стоки, които се внасят (изнасят) временно;
• стоки, предназначении за реализация в магазините за безмитна търговия;
• стоки, които се внасят в режим на времеено съхранение в митническите складове;
• стоки, които се внасят в Беларус за преработка и се изнасят в режим «износ»;
• стоки, които се преработват под митнически контрол;
• стоки, които се реимпортират в Беларус;
• стоки, които се разполагат в свободните митнически зони или свободни складове;
• стоки, които се унищожават под митнически контрол;
• стоки, отказани в полза на държавата;
• транзитни стоки.

4. Други такси.

Такса за митническо оформяне – 0,15% от митническата стойност на стоката.
5. Миническа оценка
Начисляването, заплащането и изземането на митата се извършва на основата на митническата стойност. Определянето на митническата стойност на внасяните стоки в Беларус се извършва по смедните методи: по цена на сделката, по цена на сделки с идентични товари, по цена на сделки с еднородни товари, на основа на пресмятане на стойността, по метода на събиране на стойностите, резервен метод - http://www.customs.by. Основен е първият метод, но често при съмнения за занижаване на митническата стойност на внасяните стоки се прилагат и другите методи в изброената последователност. Митническите преференции за внос на стоки, както и индивидуалните преференции за отделни юридически и физически лица се определят лично от Президента на Беларус.6. Други митнически формалности
Митническите процедури в Беларус се извършват в съответствие с Международната конвенция за хармонизация на митническите процедури в Киото. Поради факта , че до момента между България и Беларус не са подписании съглашения за взаимно признаване на сертификатите, всяка партида стоки от България се сертифицира отделно, през което време стоката е под митнически контрол. Възможно е извършването на процедура по сертификация на производството с посещение на комиссия от Комитета по стандартизация, в резултат на която производителят получава сертификат за срек от една до три години.

Митнически режими в Беларус:

1. Свободна продажба
2. Реимпорт
3. Транзит
4. Митнически склад
5. Магазин за безмитна търговия
6. Преработка на митническа територия
7. Преработка под митнически контрол
8. Временен внос (износ)
9. Свободна митническа зона
10. Свободен склад
11. Преработка извън митническата територия
12. Експорт
13. Реекспорт
14. Унищожаване
15. Отказ от стоката в полза на държавата

Координати на митниците в Беларус:

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
Адрес: 220029, г. Минск,
ул. Коммунистическая, 11
Телетайп: «ТЕРМИТ» 230 01 23
Факс (375 17) 234 95 96,
(375 17) 234 68 93,
(375 17) 234 03 73
Код города по АМТС: 8 (017)

Минская региональная таможня

Дежурная служба - тел (375 17} 245 34 61
Факс (375 17) 285 50 15
Адрес: 220026, г. Минск,
пр-т Партизанский, 83

Брестская таможня

Дежурная служба - тел. (375 0162) 23 19 74
Факс - (375 0162) 23 19 74
Адрес: 224004,
г. Брест, ж/д вокзал

Минская центральная таможня

Дежурная служба - тел (375 17) 210 52 97
Факс (375 17) 210 52 97
Адрес: 220046,
г. Минск, ул. Холмогорская, 57

Витебская таможня

Дежурная служба - тел. (375 0212) 24 21 23
Факс - (375 0212) 24 30 33
Адрес: 210602,
г. Витебск, ул.Лазо, 114

Таможня «Минск - 2»

Дежурная служба - тел. (375 17) 279 10 37
Факс (375 17) 279 16 39
Адрес: 220054, г. Минск,
Национальный аэропорт «Минск»

Гомельская таможня

Дежурная служба - тел. (375 0232) 72 09 94
факс (375 0232) 72 09 90
Адрес: 246050, г. Гомель,
ул. Интернациональная, 30

Могилевская таможня

Дежурная служба - тел. (375 0222) 22 05 83
Факс (375 0222) 22 05 83
Адрес: 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 77

Гродненская региональная таможня

Дежурная служба - тел. (375 17 017) 44 80 83
Факс (375 17 017) 2 108 170
Адрес: 230023,
г. Гродно, ж/д вокзал

Мозырская таможня

Дежурная служба - тел. (375 02351) 4 37 10
Факс (375 02351) 4 37 13
Адрес: 247760, Гомельская обл.,
г. Мозырь, пер. 1-й Березовый, 3

Таможня «Западный Буг»

Дежурная служба - тел. 22 14 66
факс(375 0162) 22 14 67
Адрес: 224013,
г. Брест, бульвар Шевченко, 6/1C Постановление на Министерски съвет на Беларус, Република България е сред страните, при внос на стоки в Беларус от които при определяне размера на митата  се прилага режим на "най-облагодетелствена нация".

С декрет на президента на Беларус от 18.04.2003г. се въвеждат митнически тарифни преференции, изразяващи се в намаление с 25% на вносните мита на някои стоки, произхождащи от развиващите се и неразвитите страни. България е сред страните, за чиито стоки е предоставен преференциалния режим до 1 юли 2004г. Декрета се разглежда като стъпка към унификация на беларуското и руското митническо законодателство.

Износни мита от Беларус.
Постановление    ( doc, 54.5 Кб )
1-6    ( zip, 77.9 Кб )
6-14    ( zip, 47.8 Кб )
15    ( zip, 18 Кб )
16-24    ( zip, 69.4 Кб )
25-27    ( zip, 28 Кб )
28-38    ( zip, 101.6 Кб )
39-40    ( zip, 37.6 Кб )
41-43    ( zip, 22.1 Кб )
44-46    ( zip, 20.5 Кб )
47-49    ( zip, 31.5 Кб )
50-63    ( zip, 92 Кб )
64-67    ( zip, 15.8 Кб )
68-70    ( zip, 25.6 Кб )
71    ( zip, 2.3 Кб )
72-83    ( zip, 81.3 Кб )
84-85    ( zip, 118 Кб )
86-89    ( zip, 33.6 Кб )
90-92    ( zip, 35.3 Кб )
93    ( zip, 5.9 Кб )
94-96    ( zip, 26.6 Кб )
97    ( zip, 4.8 Кб )
Пълен текст на раздела    ( zip, 16.1 Кб )
Разработка – ПИТ Copyright © 2002 – 2005 «Министерство Экономики Республики Болгария»